Fons mixtes UNIT LINK

Pla d'estalvi i inversió compost de 2 fons:
Renda fixa - Renda variable.

L'estalviador decideix l'estructura de la seva inversió:

 • Invertir en un fons de renda fixa
 • Invertir en un fons de renda variable
 • Invertir en ambdós i en quina proporció

Modalitats més habituals:

Modalitat Conservadora:Renda variable 20 %
Renda fixa 80 %
Modalitat Moderada:Renda variable 50 %
Renda fixa 50 %
Modalitat Agressiva:

Renda variable entre el 80 i el 100 %
Renda fixa entre el 0 i el 20 %

D'aquesta forma la seva inversió s'ajustarà perfectament a les seves necessitats o preferències com inversor. En qualsevol moment vostè pot:

 • Canviar de fons: Traspassar part o la totalitat del seu saldo acumulat d'un fons a un altre sense cap cost fiscal.
 • Modificar la composició de la seva inversió: A partir del moment que vostè ho desitgi les seves noves primes i/o aportacions s'invertiran en la proporció que vostè ens indiqui (quantes vegades vulgui i totes gratuïtes).

Les aportacions generen rendiments des de el primer dia.

Beneficis

 • Constituir el seu propi sistema d'inversió i estalvi.
 • No renunciar a disposar dels seus estalvis en qualsevol moment.
 • Garanteix el 100% del seu Compte Individual de Participacions.
 • En cas de mort el 100% del citat Compte més un capital adicional por mort.
 • Avantatges front a altres productes

Característiques principals

 • Flexibilitat

  Vostè fixa la quantia i la forma de pagament. Pot variar l'import de la seva aportació o suspendre-les durant un temps i tornar a reprendre-les.
 • Total Liquiditat

  A partir de la primera anualitat es podrà disposar de la totalitat del Fons Acumulat. En qualsevol moment pot sol.licitar Rescats Parcials sempre que mantingui un saldo de 601.01.- €. durant el primer any.
 • Alta Rentabilitat

  Les seves primes i aportacions formaran part, a la seva elecció, de qualsevol dels dos Fons interns de la companyia (renda fixa i renda variable) que estan gestionats per un equip d'experts professionals. Ells inverteixen en els principals títols i valors del mercat financer espanyol a fi de diversificar el risc i obtenir el màxim rendiment per a la seva inversió.
 • Excel.lent Fiscalitat

  El rendiment obtingut -diferència entre el capital percebut i l'aportació efectuada- de cadascuna de les aportacions que destini al seu Pla d'Estalvi, té importants reduccions fiscals, de fins el 75 %, en funció de l'antiguetat de cada aportació.

Antiguetat
de cada aportació

Reducció
(% lliure d'impostos)

Superior a 2 anys 30 %
Superior a 5 anys 65 %
Superior a 8 anys 75 %