Pèrdua de beneficis

Es considera pèrdua de beneficis el benefici net (guany net) i Lucre Cessant les despeses generals o fixes. L'assegurador indemnitzarà l'assegurat per la pèrdua de rendiment econòmic derivat del sinistre. Es cobreixen les pèrdues que es produeixin per la interrupció total o parcial del negoci com a conseqüencia de danys en l'immobilitzat.

Garanties cobertas:

  • Beneficis nets o bruts.
  • Despeses permanents (lloguers, despeses bancàries, manteniment i conservació de vehicles, viatges, honoraris advocats i administradors, sous i salaris, interessos de préstecs, etc.).
  • Despeses extraordinàries necessàries i raonables en què incorri l'assegurat per evitar o reduir la disminució del volum de negoci.
  • Volum de negoci.

S'exclouen:

  • Danys materials a la propietat.
  • Pèrdues resultants dels danys intencionats causats per l'assegurat.
  • Pèrldues causades per guerres, aixecaments populars o operacions bèl.liques.
  • Pèrdues pels danys de descontaminació o localització d'isòtops radioactius.