Danys materials

El que afecta als béns o patrimoni d'una persona, d'una societat o als animals. Pretén el rescabalament d'un dany patrimonial sofert per l'assegurat, que pot produir-se per la destrucción o deteriorament d'un bé concret o per una disminució del patrimoni.

Tipus contractuals d l'assegurança de danys: incendi, robatori, transport terrestre, lucre cessant (indemnització per pèrdua de rendiment econòmic), caució (garantir el compliment de determinades obligaciones que té contretes amb l'assegurat), crèdit (insolvència definitiva dels seus deutors), responsabilitat civil i reassegurança.