Avaria maquinària

Segur d'enginyeria que cobreix els danys interns o externs a màquines, equips o plantes industrials com a conseqüencia d'un fet accidental, sobtat o imprevist inherent al seu funcionament o maneig i que facin necessària la seva reparació o reposició i que siguin conseqüencia directa de qualsevol dels riscs coberts. La garantia de l'assegurança s'estén a qualsevol tipus de maquinària situada en la situació del risc assenyalada a la pòlissa, tant mentre es trobi en funcionament o parada, com durant el seu muntatge y desmuntatge, per tal de procedir a la seva neteja, a revisió, a repàs i a operacions de manteniment en general.

A tal efecte, és precís distinguir entre avaría i desgast:

Avaría: obeeix a contingències imprevistes, i per tant, impossibles de conèixer a priori. Es tracta d'un esdeveniment que reuneix totes les condicions precises per ser assegurable.

Desgast: es produeix als òrgans o elements de treball, com a conseqüencia de l'ús i del temps, sent per això un fet previsible i, en conseqüencia, els costos de manteniment i reposició inherents han de ser suportats pel propietari o usuari i no poden ser objecte de cobertura per cap assegurança.

Els riscs coberts en general per aquestes pòlisses poden agrupar-se en: errors humans, actes intecionats i defectes o fallades del material. Així, els riscs coberts solen ser:

 • Negligència i actes malintencionats del personal o de tercers.
 • L'acció directa de l'energia elèctrica com a conseqüencia de curtcircuits, arcs voltaics, sobretensions i altres efectes similars.
 • Errors de disseny, càlcul o muntatge, defectes de farga de material, de construcció, de mà d'obra i ús de materials defectuosos.
 • Falta d'aigua en calderes i altres aparells productors de vapor.
 • Esquinçament a la màquina per efecte de forces centrífugues.
 • Caida, impacte, col.lisió i obstrucció per cossos estranys.
 • Defectes de greixatge, afluixament de peces, esforços anormals.
 • Fallades en dispositius de regulació.
 • Tempesta, calamarsa, gelada i desglaç.
 • Terratrèmol, inundacions extraordinàries, erupciones volcàniques, tempesta cilònica, caida de cossos siderals i aeròlits.
 • Terrorisme, rebel.lió, revolució, motí i tumult popular.

El correcte funcionament d'aquesta assegurança precisa de la realització de les tasques de manteniment establertes per a cada tipus de maquinària. És per aquesta raó que les pòlisses d'avaría de maquinària no inclouen en la seva cobertura les peces o parts de les màquines subjectes a desgast ràpid i la substitució del qual o recanvi s'ha de realitzar amb certa freqüència.

En el cas de les cobertures opcionals es garanteixen els danys i pèrdues materials directes soferts per la maquinària assegurada a conseqüencia d'un accident produït per una causa exterior, sobtada i violenta originada per:

 • Incendi, explosió, impacte directe del llamp i extinció d'incendis.
 • Robatori i espoliació.
 • Enfonsament o despreniment de terrenys, inundaciones, neu, vents.
 • Fets malintencionats de tercers que no tinguin un caràcter politico-social.
 • Cops, tombs, caida o xoc per impacte am objectes mòbils.