Vida

Accés clients

usuari

paraula de pas

Vida Risc

Garanteixi als seus fills que en el pitjor dels casos, podran seguir estudiant, que la hipoteca no serà un obstacle insalvable, ... que la falta de mitjans no els privarà de tot el que vosté els hi vol donar.

És la comúnment coneguda com Assegurança de Vida, per la qual l'entitat Asseguradora es compromet a pagar el capital assegurat al/als beneficiari/s nomenats en la pòlissa en cas de mort de l'assegurat.

El més freqüent és incloure en la pòlissa una prestació equivalent pagadora en cas d'Invalidesa Permanent de l'assegurat , que en aquest cas seria també el beneficiari.

En quant a la temporalitat dels contractes, podem diferenciar tres tipuss de pòlisses de vida:

 • Renovable
  Pòlissa de durada anual, però renovable automàticament per anualitats consecutives, en la que cada any es recalcula la prima en funció de l'edat de l'Assegurat.
 • Temporal
  La durada del contracte es fixa inicialmente, això permet establir una prima nivellada per tot el període. Al venciment de la pòlissa no es produeix la renovació automàtica com en el cas anterior, de manera que en cas de voler continuar amb la cobertura haurà de fer pòlissa nova i calcular la prima corresponent a l'edat de l'Assegurat, per això aquest tipus de pòlisses és convenient en la mida que se ajusti bé el plaç de vigència a les necessitats de cobertura. En algunes pòlisses s'estableix una garantia adicional de reemborsament de primes en cas de que l'Assegurat visqui al finalitzar el període de cobertura.
 • Assegurança de Vida Sencera
  Com el seu propi nom indica, aquesta assegurança no té una temporalitat prefixada, sino que són pòlisses que la seva vigència serà sempre "mentre visqui l'Assegurat".

La finalitat tradicional de l'assegurança de vida és la cobertura de la familia. Actualment s'ha extés molt una modalitat de contractació denominada Assegurança d'Amortització, una assegurança de vida vinculada a un préstec, pel qual l'entitat asseguradora es compromet a abonar a l'entitat prestatària el capital pendent d'amortitzar en cas de mort de l'Assegurat, que en aquest cas és el titular del préstec, de tal forma que aquest no gravi als hereus.

Amb la nova Assegurança de Vida posem a l'abast de tothom el privilegi de viure tranquil. Per molt poc diner, i davant d'una fatalitat, la seva familia rebrà la quantitat necessària per a que els seus fills puguin continuar els seus estudis, la seva parella pugui acabar de pagar la hipoteca i, en definitiva, fer front a totes les despeses que puguin sorgir.

Vostè tria l'Assegurança a la seva mida. Podrà triar entre un ampli ventall de garanties, podent beneficiar-se, ademés, de preus especials per a no fumadors. Pot triar entre pagar la mateixa quantitat durant tota la durada de l'assegurança o, pel contrari, una assegurança en la qual cada any s'actualitzi la prima en funció del I.P.C.

Possibles Garanties i sumes assegurades

 • Mort per qualsevol causa
  Els beneficiaris percebran el capital contractat.
 • Orfandat total pel mateix accident
  Capital adicional equivalent al 50% del capital de mort.
 • Renda per malaltia crítica
  1% mensual del capital de mort, màxim 12 mesos.
 • Pròrroga de renda per malaltia crítica
  Pròrroga de la renda anterior transcorreguts els 12 mesos, deduint-se l'import del capital de mort.
 • Despeses de sepeli
  Pagament despeses de sepeli segons factura, màxim 2,5% del capital de mort.
 • Despeses de testamentaria e I.S.D
  Pagament despeses de testamentaria i Impost de Succesions i donacions, segons comprovants, màxim 2,5% del capital de mort.
 • Invalidesa absoluta i permanent
  Renda mensual de l'1% del capital de mort, a compte del mateix i com a màxim 120 mesos, mentre visqui l'assegurat.
 • Malaltia greu
  En cas de diagnòstic de malaltia greu, capital adicional equivalent al 25% del capital de mort.
 • Mort per accident
  Pagament d'un capital adicional igual al de mort.
 • Mort per accident de circulació
  Pagament d'un altre capital adicional igual al de mort.
 • Invalidesa absoluta i permanent per accident
  Renda mensual de l'1% del capital de mort per accident, a compte del mateix i com màxim 120 mesos, mentre visqui l'assegurat.
 • Invalidesa absoluta i permanent per accident de circulació
  Renda mensual de l'1% del capital de mort per accident de circulació, a compte del mateix i com a màxim 120 mesos, mentre visqui l'assegurat.
 • Servei d'Orientació Mèdica
  Suport i orientació als assegurats i familiars en la presa de decisions respecte de la seva salut. Informació mèdica referent a malalties, tractaments i prevenció de salut.
  Informació referent a interaccions i utilització de medicaments.
  Assessorament en la comprensió d'informes de laboratori, terminologia mèdica, evaluació d'informes i diagnòstics.
  Assessorament respecte al centre i a l'especialista més indicat per a la resolució del seu problema de salut.
  Derivació a serveis d'emergències si el cas així ho aconsella.
  Atenció mèdica les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.
 • Servei de Segona Opinió Mèdica
  Accés a l'opinió dels més reconeguts experts mèdics en Estats Units i Europa segons condicions particulars de la pòlissa.