Productes

"... Els corredors d'assegurances exerceixen la seva activitat lliures de vincles que suposin afecció respecte a una o vàries asseguradores. (...), els corredors d'assegurances han d'oferir un assessorament professional fundat en la seva independència i explicar al possible prenedor de l'assegurança les cobertures que, d'entre les existents en el mercat, millor s'adapten, al seu judici professional, a les necessitats de qui es troba exposat al risc."

Llei de Mediació en Assegurances Privades (Llei 9/192, de 30 d'abril)

Seleccioni les diferents agrupacions dels productes per categories per obtenir informació més detallada de les mateixes i les seves cobertures: