Vida i Salut

Accés clients

usuari

paraula de pas

Accidents

Les Assegurances d'Accidents tenen per objecte la cobertura de les conseqüències econòmiques derivades de la mort o invalidesa de l'Assegurat produida per accident. També pot contractar-se el doble capital per cas de mort i/o per cas d'invalidesa, quan es tracti d'accident de circulació.

Pot assegurar-se qualsevol persona durant el desenvolupament de la seva feina o fora d'ella, totes les professions excepte les de risc i les mestresses de casa. Es garanteix a la persona interessada una indemnització, en cas d'accident, que suposi la pèrdua de la vida o una invalidesa parcial o total, així com les despeses d'assistència sanitària o una baixa diària.

Per molt tranquila i normal que sigui la seva existència, la vida està plena d'imprevistos. Per això, disposem d'Assegurances d'accidents excepcionals en les seves cobertures, forma de pagament i fins i tot en el seu preu.

Possibles Garanties i sumes assegurades

 • Mort per accident

  Si es produeix de forma immediata o en el plaç d'un any, la Companyia satisfarà al beneficiari el capital fixat per aquesta cobertura en les Condicions Particulars.

  Fins 1.202 € quan l'assegurat sigui menor de 14 anys en concepte de despeses de sepeli.
  En cas de mort de l'assegurat i el seu cònjuge, independentment del capital destinat als beneficiaris, es repartirà a parts iguals entre els fills de l'assegurat menors de 18 anys, un capital igual al garantit pel cas de mort per accident, amb un límit màxim d'indemnització total per sinistre de 300.506 €
 • Invalidesa permanent bàsica

  Si l'accident ocasiona la invalidesa permanent total de l'assegurat, comprovada i fixada en el terme d'un any des de la seva ocurrència, la Companyia pagarà al propi assegurat el capital estipulat per aquesta cobertura en las condicions particulars.

  En cas d'invalidesa permanent parcial s'indemnitzarà segons barem.
 • Gran invalidesa

  Quan a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa es produeixin a l'assegurat pèrdues anatòmiques o funcionals irreversibles que facin necessària la seva assistència permanent per altre persona per realitzar funcions vitals, com menjar, desplaçar-se, vestir-se, etc., En aquest cas l'assegurat percebrà, quan contracti aquesta garantia, un capital igual al subscrit per la invalidesa permanent contractada.
 • Invalidesa temporal

  Si l'accident ocasiona la invalidesa temporal de l'assegurat, pel desenvolupament de les ocupacions inherents a la professió habitual que consta en las condicions particulars de la pòlissa, obligant-li a sotmetres a tractament mèdic, la Companyia abonarà, des del començament d'aquesta i amb el límit de 365 dies, la indemnització diària estipulada en les condicions particulars.

  Aquesta cobertura pot contractar-se amb una franquicia de: 0, 7, 15 o 30 dies.
 • Hospitalització per accident

  Mentre l'assegurat estigui ingresat en un centre hospitalari, a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa, percebrà la indemnització diària que s'estableixi en les condicions particulars de la pòlissa, durant el període màxim d'un any.
 • Assistència mèdica

  Es garanteix el pagament il.limitat en els nostres centres concertats de les despeses d'assistència mèdica privada derivades d'un accident cobert per la pòlissa.

  En cas de que l'assegurat decideixi seguir tractament amb facultatius o centres no vinculats a l'entitat mitjançant concert, la Companyia abonarà per aquest concepte, com màxim, la quantitat de 1.803 €
 • Capital adicional en cas de mort per accident de circulació

  Si l'assegurat mor en accident de circulació, el beneficiari designat percebrà un capital adicional que podrà ser una o dues vegades el capital de mort per accident, segons es contracti i es faci constar en les Condicions Particulars de la pòlissa. S'exclouen d'aquesta cobertura els accidents de circulació com conductor professional.
 • Capital adicional en cas d'invalidesa permanent per accident de circulació

  Si l'assegurat contrau una invalidesa permanent total en accident de circulació, percebrà un capital adicional que podrà ser una o dues vegades el capital d'invalidesa permanent bàsica, segos s'hagi contractat i es faci constar en las Condicions Particulars.

  S'exclouen d'aquesta cobertura els accidents de circulació com conductor professional.
 • Cobertura 24 hores

  Empara els accidents ocurreguts tant en la vida professional com en la privada.
 • Cobertura exclusivament professional

  Empara els accidents ocurreguts en l'exercici de la professió declarada.
 • Cobertura exclusivament extraprofessional

  Empara només els accidents ocurreguts en la vida privada.
 • Cobertura Exclusivament d'Accident de Circulació
  Empara únicament accidents de circulació com conductor privat o com conductor tant privat com professional, entenent-se per accident de circulació el sofert per l'assegurat com vianant, usuari de transports públics, linies aérees, conductor d'un automòbil o passatger del mateix, conductor de bicicleta o ciclomotor, circulant per qualsevol via pública o camí particular obert al públic.

  Amb l'opció Mort per Accident de Tràfic es contracta inseparablement altre capital en cas de mort de l'assegurat i cònjuge en el mateix accident de circulació pels fills menors de 18 anys.

ACCIDENTS ESPECIAL DONA

Aquesta assegurança garanteix el pagament d'una indemnització pels accidents que pugui patir l'assegurada en base a les garanties que contempla la pòlissa.

En casos com el de la mestressa de casa, que la seva feina no és remunerada, considerem que aquesta és una assegurança única en el mercat, exclusiu per la dona, amb importants capitals que es garanteixen en cas de mort, gran invalidesa i subsidi, derivant en la possibilitat de contractar a algú que la supleixi en les seves feines domèstiques en cas d'accident.

Cobertura en prestigioses clíniques pròpies, sense límit i cobertura de fins 1.800 € en clíniques concertades alienes.

Revisió ginecològica sense cap suplement i, la innovadora cobertura en cirurgia estètica en cas d'accident.

S'exclouran de l'assegurança a dones que les seves professions impliquin feina manual, ús de maquinària, ús d'armes, inspectores d'obra, missatgeria, carnisseria, policia, etc.

S'aplicaran sobreprimes a aquelles dones que practiquin esports d'alt risc, com alpinisme, espeleologia, ús de motocicletes, etc.