Responsabilitat civil

RESPONSABILITAT CIVIL ANIMALS

Garanteix els danys a tercers que accidentalment pugui ocasionar la seva mascota.

Assegurança obligatòria quan es tracti de gossos de races considerades perilloses per l'Organisme competent de cada Comunitat Autònoma. Aquesta garantia de danys a tercers podrà complementar-se amb cobertures de capitals assegurats en cas de mort de l'animal o despeses veterinàries, conseqüència d'accidents.

RESPONSABILITAT CIVIL COMUNITATS

Els danys a tercers que accidentalment puguin ocasionar les zones comuns del seu edifici i amb la consideració dels copropietaris com tercers front a les comunitats.

RESPONSABILITAT CIVIL D'EXPLOTACIÓ

Garanteix el pagament de les indemnitzacions pecuniàries que l'assegurat hagi de satisfer com civilment responsable dels danys materials, corporals i perjudicis conseqüencials causats involuntariament a tercers d'acord amb les lleis vigents.

RESPONS. CIVIL PER ACCIDENT LABORAL

Garanteix la Responsabilitat Civil per lesions o mort sofertes per empleats com conseqüència d'un accident laboral.

Si bé a Espanya aquest tipus de risc queda cobert per l'assegurança obligatòria d'accidents de treball altres prestacions complementàries de la seguretat social, l'empleat perjudicat pugui reclamar a l'empresa una indemnització complementària basant-se en possibles deficiències de la seguretat en el treball, reclamació contemplada i expressament consentida en el principi de compatibilitat de les indemnitzacions segons s'estableix en la Llei General de la Seguretat Social.