Robatori

Per aquesta cobertura s'indemnitzen els danys i/o pèrdua del vehicle assegurat a conseqüència de substracció o intent de substracció.

Sumes assegurades

En cas de substracció del vehicle complet, la indemnització no es farà efectiva fins que hagin transcorregut 30 dies des de la substracció.

Si el substret són peces o accessoris que constitueixen part del vehicle, la major part de les pòlisses existents en el mercat cobreixen el 100 % del seu valor de nou en els dos primers anys i el 80 % a partir del tercer any.

Els danys causats en el vehicle cobert per aquesta modalitat a conseqüència de la temptativa de substracció, o els que presenti el vehicle un cop recuperats estaran coberts al 100 %.

En cap cas es cobreix els béns que es trobin a l'interior del vehicle i no siguin elements integrants del mateix.

Els accessoris estan coberts únicament en el cas de que s'hagi estipulat així en les condicions particulars.

La presentació de la declaració de sinistre d'aquesta cobertura ha d'anar acompanyada de la denúncia presentada davant l'autoritat competent.