Incendi

Per aquesta assegurança, l'assegurador s'obliga a indemnitzar els danys produits en els béns assegurats a conseqüència d'incendi, entenent com a tal "la combustió i l'abrasament amb flama, capaç de propagar-se, d'un objecte, o més, que no estava destinat a ser cremat en el lloc i moment en que es produeix".

Sumes assegurades

La garantia de l'assegurança s'extén sempre a "danys i pèrdues materials causats per l'acció directa del foc i per les conseqüències inevitables de l'incendi", com són:

  • Els danys ocasionats per les mesures preses per impedir, tallar o extingir l'incendi.
  • Les despeses en que hagi d'incórrer l'assegurat per salvar els béns de l'incendi.
  • Les minves sofertes pels béns salvats.
  • El valor dels objectes desapareguts, sempre que l'assegurat acrediti la seva preexistència.

Per a determinar la prima d'aquestes assegurances intervenen multitut de factors, des del tipus de risc fins la seva distància a un parc de bombers, amb una sèrie de circunstàncies que puguin implicar recàrrecs o bonificacions.