Defensa Reclamació

 • Reclamació dels danys rebuts per terceres persones al vehicle assegurat per fets de la circulació.
 • Advocat i Procurador.
 • Avançament d'indemnitzacions.
 • Haurà de ser objecte d'un contracte independent, que es podrà incloure en capítol apart dins d'una pòlissa única.
 • Té dret a sotmetre a arbitratge les seves diferències amb l'assegurador.

"l'assegurador s'obliga, dins dels límits establerts en la Llei i en el contracte, a fer-se càrrec de les despeses en que pugui incórrer l'Assegurat com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, i a prestar-li els serveis d'assistència jurídica, judicial o extrajudicial, derivades de la cobertura de l'assegurança".

Sumes assegurades

 • Els límits d'aquesta cobertura queden pactats en les condicions particulars de la seva pòlissa.
 • S'exclouen de la cobertura el pagament de multes i demés sancions.
 • La Llei no té aplicació respecte a:
 • Els casos de defensa jurídica realitzada per l'assegurador de l'assistència en viatge.
 • La defensa jurídica realitzada per l'assegurador de l'assistència en viatge.
 • La defensa jurídica que tingui relació amb l'ús de vaixells o embarcacions marítimes.

Les cobertures més destacades de la modalitat, són:

 • Defensa criminal per accident.
 • Extensió de garanties, per conduir sota la influència de begudes alcohòliques; per danys a tercers per les mercaderies transportades, si ha hagut imprudència del conductor.
 • Extensió de garanties als ocupants transportats gratuitament i al fill menor de l'Assegurat que, sense coneixement d'ell, faci ús del vehicle.
 • Prestació de fiances, per garantir les despeses o la llibertat provisional.
 • Reclamació per danys causats a l'Assegurat, els seus familiars i hereus perjudicats, que puguin ampliar-se també a altres persones.
 • Reclamació per danys al vehicle assegurat, que pugui ser objecte d'ampliació a altres situacions.
 • Insolvència del tercer responsable.
 • I altres garanties, com: defensa infraccions de tràfic, defensa altres assegurances, avançament d'indemnitzacions, remolcatge per accident o avaria, reparació urgent en carretera, rescat i salvament, defensa de la responsabilitat civil, avançament assistència sanitària, ambulància, trasllat difunt, avançaments per decés, despeses peritatge, reclamació reparació defectuosa, lloguer altre vehicle.