Ocupants

Ocupants

Mitjançant aquesta assegurança es garanteix per l'assegurador el pagament de les indemnitzacions fixades en les condicions particulars de la pòlissa amb motiu dels accidents que puguin sofrir els ocupants del vehicle que figuri ressenyat en el contracte.

Té la condició d'ocupant qualsevol persona que ocupi plaça en el vehicle, inclós el conductor.

Sumes assegurades

  • Indemnització per mort ocurreguda durant els 365 dies següents a l'accident, a conseqüència de les lesions sofertes en el mateix.
  • Indemnització per invalidesa permanent total o parcial declarada dins dels 365 dies consecutius a l'accident, com a conseqüència del mateix.
  • Pagament de l'assistència mèdic-quirúrgica i farmacèutica per les lesions sofertes durant els 365 dies subsegüents a l'accident.

Les sumes que ha de pagar l'assegurador per cadascuna de les prestacions més amunt citades, per cadascuna de les víctimes d'un accident, són les que s'hagin estipulat en la pòlissa d'assegurança.