RC Obligat˛ria

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria

Empara les conseqüències econòmiques de la responsabilitat civil del conductor front a tercers.

En el cas de danys exclusivament materials la responsabilitat civil té caràcter subjectiu (es a dir, culpa provada del conductor).

La cobertura obligatòria no cobreix els danys corporals soferts pel conductor del vehicle assegurat.

Tampoc queden coberts els danys materials soferts pel vehicle assegurat, per les coses en ell transportades, ni pels béns de que resultin titulars el prenedor, assegurat, propietari, conductor, així com els del cònjuge o els parents fins el tercer grau de consanguinitat o afinitat dels anteriors.

Sumes assegurades

Màxim legal.
100% minutes i despeses, sense límit advocats i procuradors designats per l'Assegurador.

Reparació dels danys produits a tercers per fets de la circulació fins les següents quantitats:

  • Danys corporals: 350.000 € per víctima.
  • Danys materials: 100.000 € per sinistre.

Quan els danys causats siguin superiors, haurà de fer front als mateixos l'assegurança de responsabilitat civil voluntària o en cas de mancar, la persona responsable(normalment el conductor o propietari) amb el seu propi patrimoni. No cobreix els danys que pugui sofrir el conductor o propietari però sí la reste de passatgers indistintament de les persones que es transportin.